מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

תנאי שימוש באתר shipoozim.co.il 

 

ברוכים הבאים לאתר shipoozim.co.il (להלן: "shipoozim.co.il" או "האתר"). 
האתר משמש להעברת מידע כללי, מקצועי ועסקי בתחום הבניה והתשתיות, למגזר הפרטי והציבורי. 
כמו כן מספק האתר שירותים מקוונים מתיבה אישית, הכוללים: ניהול מידע ותוכן, מערך מכרזים מקוונים, מגזין עשיר תוכן ועדכני, פרסום אתרים או אתרי משנה באינדקס ועוד. חלק מהשירותים באתר ניתנים בתשלום וחלקם ללא תשלום. 
האתר מיועד ליזמי בניה ותשתיות, בוני בתים פרטיים, רוכשי ומשפצי דירות, אדריכלים ומעצבים, מתכננים ויועצים, קבלנים, חברות, ספקים וגורמים נוספים הפועלים בתחום הבניה והתשתיות. 

כללי 
תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחת. 
בתקנון זה יתייחדו למונחים הבאים הפירושים שבצידם: 
המונחים "תוכן" או "תכנים" או "תכני" או "מידע", כולל כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל אמצעי מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט ורישום ולרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, ויזואלי (visual), או שילוב של אחד או כמה מהם וכן עריכתם, עיצובם, עיבודם, הפצתם ודרך הצגתם. 
"החברה" – shipoozim.co.il . 
"משתמש" או "משתמשים" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר. 
הכניסה לאתר והשימוש במידע הכלול בו מהווים הסכמה לתנאי השימוש. בהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, יראו את המשתמש כמי שהסכים לתנאי השימוש. 

תנאי השימוש ב- shipoozim.co.il 
המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין, ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר הינם אסורים, אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. 
השימוש ב-shipoozim.co.il הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך shipoozim.co.il, לרבות באתרי אינטרנט אחרים. אין ליצור קישור לאתר shipoozim.co.il מכל אתר המכיל תכנים המנוגדים לחוק, אתרים פורנוגרפיים, אתרים או תכנים המעודדים לגזענות או להפליה. 
המשתמש נושא באחריות בלעדית ומלאה לכל נזק שייגרם כתוצאה מקישור ל-shipoozim.co.il ו/או כתוצאה מהצגה או מפרסום של התכנים שנעשו על ידי המשתמש, והוא מתחייב לשפות את shipoozim.co.il בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. shipoozim.co.ilרשאית להורות למשתמש לבטל לאלתר כל קישור שכזה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל טענה, דרישה או תביעה כלפי shipoozim.co.il בעניין זה. 
השימוש באתר הינו חופשי ולא כרוך בתשלום מצד המשתמש, אולם בעלי מקצוע וחברות המעוניינות בשירותים שמציע האתר בתשלום, ישלמו בגין השירות עמלה או דמי מנויי תקופתיים, כפי שיקבע ע"י החברה ויפורסם מעת לעת באתר. 

שירותים המחייבים רישום 
ב-shipoozim.co.il קיימים שירותים המחייבים הרשמה ו/או פתיחת תיבה אישית (להלן: "חשבון shipoozim.co.il" או "החשבון" או "תיבה אישית"). המשתמש יוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו, לאחר השלמת תהליך ההרשמה ו/או פתיחת החשבון, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתו להסכם המקוון הנלווה לשירות. 
השימוש בחלק מהשירותים המחייבים רישום, כרוך בתשלום דמי מנוי. ההוראות המתייחסות לתשלום דמי המנוי יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו יתבקש המשתמש לאשר. 
בעת ההרשמה לשירות יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגורים, פרטי כרטיס אשראי (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה, הנמצאת ברשותו. על המשתמש למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד והינו מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסר. פרטים שגויים עלולים למנוע מהמשתמש את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עמו. לא קיימת על המשתמש חובה על-פי חוק למסור את המידע הנ"ל, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשם. במקרה של שינוי פרטים על המשתמש לעדכנם באתר shipoozim.co.il באופן מקוון. 
השירותים שדורשים הרשמה לאתר, בין היתר הם: ייעוץ מומחים, פרסום מכרז וכל פעילות המתבצעת מתוך האזור האישי.
הנתונים שנמסרו בעת ההרשמה לשירות, יישמרו בסודיות ובדיסקרטיות במאגר המידע שבבעלות shipoozim.co.il. shipoozim.co.il לא תעשה בפרטים אלה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של shipoozim.co.il המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. 
בעת הרישום לשירות שנבחר, יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמא, שיזהו אותו בכל כניסה לשירות. shipoozim.co.il רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. 
על המשתמש לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות, כדי למנוע שימוש לרעה בהם. רצוי להקפיד הקפד על החלפת הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר. כמו כן מומלץ להחליף את הסיסמא אחת לשישה חודשים. 
shipoozim.co.il רשאית שלא לאפשר למשתמש מסויים להשתמש בשירות הטעון רישום, על פי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית shipoozim.co.il לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים: 
• אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים. 
• אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בshipoozim.co.il או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של shipoozim.co.il. 
• אם השתמשת בשירותים הניתנים ב-shipoozim.co.il בכדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה. 
• אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת shipoozim.co.il. 
• אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על שנה, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני. 
• אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא. 
• אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי. 
• אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום). 
• אם יש לך חוב כספי לshipoozim.co.il ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו. 

תיבה אישית או אזור אישי 
שירותים רבים ב- shipoozim.co.il מתבצעים ומתנהלים מתוך אזור אישי, פרטי, מוצפן ומאובטח. 
מובהר בזה כי בכל הקשור בתיבות האישיות, האתר פועל בצורה חסויה ודיסקרטית ואין כל מעבר של מידע מתוך התיבות האישיות שמהם פועלים משתמשי האתר, בתשלום ולא בתשלום כאחת. 
אבטחת המידע באתר מתבצעת באמצעות תוכנות מתקדמות, המבטיחות את התהליך. אמצעים אלו נועדו להגן על שרתי המידע ועל הנתונים העוברים על קווי ההתקשרות. 
התיבה מתנהלת באופן הדומה לתיבת אי מייל אישית, המוכרת לכל המשתמשים. 
השימוש בתיבה האישית ובישומיה יעשה על ידי המשתמש באמצעות שם משתמש וסיסמה אישית. לפני כל שימוש בתיבה יבוצע תהליך אימות ואישור נתונים אלה. 
על מנת להגן בצורה המירבית על המידע שנמסר על ידי המשתמש, הוא מתבקש שלא לרשום ולא למסור לאחר את סיסמתו האישית ולהחליפה בתדירות גבוהה. 
בכל מקרה של חשד לפעילות לא כשירה, יש לפנות למרכז התמיכה ולבקש עזרה והתערבות החברה. 
על אף האמור, החברה אינה יכולה להתחייב לאבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של חשיפת המידע שנמסר על ידי המשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מחדירה בלתי מורשית ו/או כתוצאה ממעשים ו/או ממחדלים שאינם בשליטת החברה. 

מומחים 
האתר מפעיל שירות ייעוץ מומחים (להלן: "מומחים או מומחים ברשת או מומחים בבניה"), במסגרת השירות האתר מזמין את הגולשים לשלוח שאלה, באמצעות אימייל את אחד המומחים באתר ולקבל תשובה לתיבת האימייל של השואל. השירות ניתן בחינם. 
המומחים באתר הינם בעלי מקצוע מכל תחומי הבניה או קשורים בענף הבניה, אשר רשומים באתר ויש להם ידע בתחום שבו הם מומחים. 
למען הסר ספק - המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ מקצועי או תחליף לו, התוכן או המידע המוצג באתר הוא באחרויות המשתמש בלבד, אשר באחריותו לבדוק את אמיתות המידע הנשלח לשואל. 

האתר ו/או כל אדם מטעמו כולל המומחים לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכני השאלות או התשובות של השואלים או המומחים, למהימנותם, דיוקם, אמינותם, והשפעתם על הגולשים באתר. כן לא יישאו מפעילי האתר בכל אחריות לנזק, אי נוחות ובתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים. 
שואל השאלה, מאשר כי בפנייתו באמצעות האתר למומחה או מומחים או צוות האתר הוא מסכים לקבל תשובות ו/או מידע מטעם ממומחי האתר ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או כל בעל מקצוע שקיבלו את השאלה להתייחסות, הכל לכתובת הדואר האלקטרוני שמילא שואל השאלה, במקום המיועד לכך במסגרת פנייתו לאתר או במסגרת ההרשמה לאתר. 
• השימוש ביישום המומחים ו/או בתכנים ו/או מידע שבו הינו באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או השואל (להלן: "הגולש או המשתמש או השואל") ולמפעילי האתר לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר בגין כך. 
• הגולש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שנתקבל בעת השימוש באתר, ואינם רשאים להסתמך עליו או להעבירו לצד ג'. 
• המידע או הייעוץ הנ"ל אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי או מקצועי ואינם באים ואינם מהווים המלצה לנקיטת פעולה או להימנעות מימנה. ייתכן ובמידע ו/או הייעוץ חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר ממפעילי האתר כל אחריות. המידע הינו חסוי ומיועד לנמען בלבד. אין לעשות במידע שימוש כלשהו ו/או להעבירו לצדדים שלישיים. 
• המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי האתר ו/או המומחים ו/או עובדי האתר ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הנשלח לנמען ו/או שיהיה באתר בעתיד. 
• ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע הנשלחים עליו במסגרת שאלתו הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות כאלה או אחרות ונכונות. 
• המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבכל מקרה, יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות וכי עליו לפנות לבעל מקצוע המתאים למקרה, לצורך התייעצות מפורטת ומקצועית יותר. 
• בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או כותבי התכנים המתפרסמים באתר, אינם אחראים בשום מקרה לכל נזק ו/או בעיות אשר יגרמו עקב השימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או בכל מידע ו/או תוכן המפורסם בהם. 
• למפעילי האתר הזכות הבלעדית לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, לערוך שינויים לרבות הוספת או הסרת מומחים, לענות על שאלות או לא לענות כלל ולשואל או למומחה לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי האתר או מפעיליו. 
• כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר וביישום המומחים ,בעיצוב האתר והיישום, בתכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם – הנם של מפעילי האתר או של כותבי התכנים בלבד, לפי העניין. 
• מובהר בזאת כי אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של בעלי הזכויות בתכנים ו/או בקבצים ו/או ביישומים ו/או בטקסטים, לפי העניין בכתב ומראש. 
• מובהר בזאת כי בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם מחויבים, בשום מקרה לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות שנשלחו לאתר. כיוון שלעיתים לא ניתן לענות על שאלות המשתמשים ללא פירוט של עובדות המקרה. 
• האתר מאפשר פנייה לצורך יעוץ אל המומחים המפרסמים באתר. האחריות בגין השימוש באפשרות פניה למומחה מחוץ לפעילות האתר לרבות כל נזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי שייגרמו בגין פניה שכזאת , הינה על אחריות המשתמש ו/או שואל השאלה והמומחה עצמו בלבד, ובשום מקרה לא תהיה על בעלי האתר כל אחריות לכך. 
• אין לראות בתשובות המומחה המלצה לפעולה או להימנע מפעולה כל שהיא. 
• בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או לשואל השאלה בגין התקשרות עם מומחה או בעל מקצוע זה או אחר, ולא תהיה למשתמש תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כנגד בעלי האתר. 
• המשתמש מתחייב בזה לשפות את בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למי מהם בעקבות השימוש באפשרות זו ,לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשמה נועדה לרבות פעולות שנעשו בזדון. 
• תנאי השימוש הקשורים ביישום המומחים, באים להוסיף על האמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, ובשום מקרה אין בתנאי השימוש באפשרות זו כדי לפגוע ו/או לגרוע בכל דרך שהיא מתנאי השימוש הכלליים המפורטים לעיל. 
• בעלי האתר ו/או מפעיליו יוכלו להפסיק או לשנות את מתן שירותי המומחים, בין אם נתנו על כך הודעה מראש, ובין אם לאו, מבלי שתהא להם חבות כלשהי כלפי מי מהמשמשים או צד ג' כלשהו. 
• בעלי האתר ו/או מפעיליו יעשו כל מאמץ סביר כדי להגן על פרטי המשמש ופרטיותו בהתאם למדיניות הפרטיות המופיעה באתר. ואולם, חשוב להבהיר כי לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. בנסיבות אלה, המשתתף פוטר בזה את בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלה. 
• המשתמש או שואל השאלה מצהיר בזה כי ידוע לו שבעלי האתר ו/או מפעיליו אינם אחראים על ציוד או תוכנות, ולא על כלל השגיאות שיש ולא יהיו אחראים בשום מקרה על כל נזק, ישיר ו/או עקיף בכל המקרים הכוללים רשלנות ממדרגה ראשונה והפרת החוק במתכוון.. בעלי האתר ו/או מפעיליו אינם אחראים על שאלות ו/או פניות שאבדו, הגיעו באיחור או שנשלחו לכתובת לא נכונה, פניות שניזוקו או לא ברורות מכשל טכני או כשל תוכני. 

תוכנית המומלצים – בעלי מקצוע מומלצים 
האתר מפעיל מנוע חיפוש לאיתור בעלי מקצוע מומלצים, בעלי המקצוע מוצגים על גבי אתרי אינטרנט המוקמים על פלטפורמט shipoozim.co.il. 
במסגרת המנוע חיפוש, האתר מזמין את המשתמשים להמליץ על בעל מקצוע הגון, אמין, מקצועי ו כזה שהמשתמשים הממליצים כבר השתמשו בשירותיו ויכולים להעיד שהוא בעל מקצוע מומלץ ומתאים בשבילכם. 
מפעילי האתר הקימו את תוכנית המומלצים כדי להשפיע על איכות העבודה ושביעות רצון הלקוחות הבאים של בעלי המקצוע וכדי להגדיל את מאגר בעלי המקצוע הטובים בתחום. ההמלצה נשלחת למפעילי האתר על ידי טופס - המערכת תקלוט את הנתונים ואם תחליט לאשרם, תקים לבעל המקצוע המומלץ אתר אינטרנט אישי על פלטפורמת shipoozim.co.il. 
בעל המקצוע המומלץ יזכה בחודש מנויי חינם להתנסות ביישומי האתר. 
כל בעל מקצוע מומלץ מקבל מיד חודש מנוי חינם לאתר, ללא התחייבות. 
בעלי מקצוע ממליצים מקבלים חודש מנויי חינם על כל מומלץ, שיתווסף לאתר. 
גולשים פרטיים שימליצו על בעלי מקצוע, ישתתפו בהגרלה חודשית של פרס יקר ערך שיקבע מעת לעת ויפורסם באתר. 
תנאים לתוכנית 
המלצות יתקבלו רק מגולשים הרשומים לאתר shipoozim.co.il. 
המערכת תקלוט רק בעלי מקצוע שעדיין לא מופיעים באתר. 
ההטבות יינתנו לממליצים אשר בעל המקצוע המומלץ שלהם התווסף לאתר. 
יש למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס, כולל המלצה קצרה (עד 50 מילים). 
אין הגבלה על מספר בעלי המקצוע המומלצים. 
האתר שומר לעצמו את הזכות, לאשר או לפסול בעל מקצוע מומלץ ללא הסבר למי מהצדדים או המשתתפים בתוכנית. 
למען הסר ספק, ההמלצות באתר אודות בעלי מקצוע נכתבים על ידי הגולשים עצמם ואין המערכת אחראית על המידע והתוכן של ההמלצות באתר ש אינו מהווה ייעוץ מקצועי או המלצה על בעל מקצוע או חברה, ההמלצות או התוכן או המידע המוצג באתר הוא באחרויות המשתמש בלבד, אשר באחריותו לבדוק את אמיתות המידע הנשלח לשואל. 
הגולש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב או המלצה שנתקבל בעת השימוש באתר. 
ואינם רשאים להסתמך עליו או להעבירו לצד ג'. 
המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי יש לבחון כל המלצה לנסיבותיה ניסוכה, תוך התייחסות לזהות שולח ההמלצה שמו והאם ניתן להתר אותו על ידי אימייל ועוד פרטים מזהים, אשר מאמתים את זהות הממליץ ואת הקשר שלו לבעל המקצוע. 
למפעילי האתר הזכות הבלעדית לפי שיקול דעתם להסיר המלצה או בעל מקצוע, ללא כל הודעה מוקדמת לאף אחד מהמשתמשים. 

תכני האתר 
ב- shipoozim.co.il קיימים תכנים מגוונים, בין היתר בנושאים הבאים: אדריכלות, תכנון ועיצוב, הנדסה ובנין, נדל"ן, תשתיות, כספים משכנתאות ומימון, עבודות בניה, חומרים, ספקים וחברות מעולם הבניה או מתחומים המשיקים לעולם זה. 
מקור התכנים הינו מהארץ ומהעולם, ויתכן שבתהליך קליטת התכנים, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונו של המשתמש להיעזר בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עשה או אל תעשה ולפיכך כל החלטה בדבר היעזרות בתכנים המתפרסמים ב-shipoozim.co.il תעשה על אחריות המשתמש בלבד. 

תכנים כלכליים 
באיזורים שונים באתר מתפרסם מידע בעל אופי כלכלי. באם המשתמש מעוניין להיעזר במידע זה, עליו לבדוק אותו ולאמתו טרם השימוש. החברה לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת, וכל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד. 

תכנים מסחריים 
shipoozim.co.il כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול. 
shipoozim.co.il לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו ב- shipoozim.co.il. shipoozim.co.il אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם, חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים ב-shipoozim.co.il אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. 
כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים ב- shipoozim.co.il תסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. shipoozim.co.il איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים ב- shipoozim.co.il או ירכשו באמצעותן. 

תכנים שמשתמשים מעלים לאתר או מוסרים לפרסום באתר 
ב- shipoozim.co.il מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת אזור המכרזים, אזור האינדקס, אזור המגזין וכן יתר האזורים שקיימים או שיהיו קיימים בעתיד באתר. כמו כן קיימים באתר שירותים נוספים, המאפשרים למשתמש להזין לאתר תכנים משלו – בין מתוך התיבה האישית ובין באזורים הפתוחים לכל גולשי האתר. תכנים שנמסרו לפרסום ע"י משתמשי האתר יפורסמו או יוסרו מהאתר ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של shipoozim.co.il וללא צורך בהסבר מוקדם. 
shipoozim.co.il אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית עליהם ולכל תוצאה הנובעת מהם, חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. shipoozim.co.il רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר, כל תוכן שנמסר לפרסום על ידי משתמש, בכל עת שתמצא כי הופרו תנאי שימוש אלה. באם החליטה shipoozim.co.il לפרסם תוכן שנמסר לה על ידי המשתמש, היא רשאית לערוך אותו ו/או לקצרו, לפי שיקול דעתה המוחלט. התכנים שיימסרו על ידי המשתמש לפרסום ב- shipoozim.co.il יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. על המשתמש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטיו האישיים. shipoozim.co.il מעודדת את המשתמשים להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים ב- shipoozim.co.il. 

משתמשים המעבירים תכנים לפרסום ב- shipoozim.co.il מתחייבים לבדוק טרם שליחת התכנים: 
• שהתוכן אינו שקרי, מטעה או מסולף. 
• שהתוכן אינו בעל אופי פרסומי או מסחרי. 
• שהתוכן אינו מטעה את הצרכן. 
• שהתוכן אינו פוגע בזכויות קנייניות של אחרים. 
• שהתוכן אינו מהווה לשון הרע על אדם, ו/או פוגע בפרטיותו, ו/או בשמו הטוב. 
• שהתוכן אינו מזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם. 
• שהתוכן אינו בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח. 
• שהתוכן אינו מעודד ביצוע עבירה פלילית. 
• שהתוכן אינו גורם נזק או פוגע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי shipoozim.co.il בפרט. 

קניין רוחני 
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב- shipoozim.co.il, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידי המשתמשים באתר) הינן של ל shipoozim.co.il בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל shipoozim.co.il להשתמש בהם. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי shipoozim.co.il לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמשים לאתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב. 
סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש. 
shipoozim.co.il אינה טוענת לבעלות על התכנים שנמסרו ע"י המשתמשים לפרסום ב- shipoozim.co.il. יחד עם זאת, כאשר משתמש מוסר תכנים המיועדים לפרסום ב- shipoozim.co.il, הינו מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי המשתמש הינו בעל כל הזכויות בהם וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום. אם המשתמש אינו היוצר או בעל הזכויות בתכנים שמסר לפרסום, הינו מאשר בעצם מסירתם כי הינו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום ב- shipoozim.co.il ולהעניק את זכויות השימוש בהם כמפורט להלן. 
במסירת התכנים לפרסום מקנה המשתמש ל shipoozim.co.il רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, ב-shipoozim.co.il, בדברי דפוס, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין. 

חלקים שונים מהמידע המופיע באתר וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין shipoozim.co.il לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב. 
אחריות מוגבלת 
המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות ש shipoozim.co.il פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש. 
shipoozim.co.il לא תישא בכל אחריות להתאמתם השירותים באתר לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו. התכנים ב-shipoozim.co.il ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). 
באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, ידיעות, תוכניות, גרפים, אנימציות, טבלאות ונתונים שונים. מידע זה מוגש כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. shipoozim.co.il אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים. 
המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. shipoozim.co.il אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה, כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש. 
המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. shipoozim.co.il אינה אחראית למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם החברה. החברה לא תישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים, או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה. 
shipoozim.co.il אינה מתחייבת ששירותי shipoozim.co.il לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי shipoozim.co.il או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל shipoozim.co.il או אצל מי מספקיה. shipoozim.co.il, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי. 

לעתים תכנים המתפרסמים באתר משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. 

שיפוי 
המשתמש מתחייב לשפות את shipoozim.co.il, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה המשתמש את shipoozim.co.il, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו, כתוצאה מתכנים שנמסרו ע"י המשתמש לפרסום ב-shipoozim.co.il וכתוצאה מקישורים שביצע המשתמש לאתר shipoozim.co.il. 

שינויים באתר והפסקת השירות 
shipoozim.co.il תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע על כך למשתמשים על כך. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי shipoozim.co.il בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית shipoozim.co.il להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. shipoozim.co.il תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק shipoozim.co.il את החומר הכלול ב-shipoozim.co.il למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק 
אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך. 

סיום ההתקשרות 
shipoozim.co.il תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או תקנון המתיחס ישירות לשירותים אחרים ובא להוסיף או להשלים תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. 
למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע במי מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בהסכם זה. 

מדיניות הפרטיות 
shipoozim.co.il מכבדת את פרטיות המשתמש. בעת ההרשמה לאתר או לשירותים הפועלים בו, ידרשו המשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של החברה והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים או יישומים נוספים המוצעים על ידי shipoozim.co.il או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה. בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות. 

תנאים נוספים 
החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר. 
החברה תהיה רשאית לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים באתר ובלבד שפרסמה זאת באתר, 14 ימים לפחות קודם לתחילת הגבייה. 
מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה. 

סמכות שיפוט 
מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל. 

פנו אלינו – דעתכם חשובה לנו! 
shipoozim.co.il מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.